Κεφάλαιο 3

This crossword was created by aoth-net with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1  2    3
Τ Ι Μ Ω Ν Σ
  4   
Ε Δ Υ Ο
   
Τ Ν
   
Α Ο
  5 
Β Μ Λ
  6               
Λ Α Υ Ξ Α Ν Ε Τ Α Ι
     
Η Σ Κ
  78           
Τ Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Ο
   
Ο Σ
9         
Ο Ρ Ι Α Κ Ο
 
Δ
10                 
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΟΡΙΝΟΝΤΙΑ

  1. Η καμπύλη του σταθερού κόστους είναι ευθεία γραμμή, κάθετη στον άξονα των (5)
  2. Όταν το συνολικό προϊόν είναι διπλάσιο του μέσου προϊόντος, τότε σε αυτό το επίπεδο παράγωγης, οι εργάτες που χρησιμοποιούνται είναι (3)
  3. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, το μέσο προϊόν (9)
  4. Όταν το οριακό προϊόν είναι ίσο με το μηδέν, το συνολικό προϊόν γίνεται (7)
  5. Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού προϊόντος, μετριέται από το _________ προϊόν. (6)
  6. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη (10)

ΚΑΘΕΤΑ

  1. Στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι (10)
  2. Όταν το οριακό προϊόν πάρει αρνητικές τιμές, τότε το _________ προϊόν αρχίζει να μειώνεται. (8)
  3. Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από το _______ προϊόν. (4)
  4. Για να αυξήσει μια επιχείρηση την παραγωγή της, θα πρέπει να συγκρίνει το οριακό κόστος αυτής της μονάδας με το _______ από την πώληση της. (5)


This crossword puzzle was created by aoth-net with EclipseCrossword. Try it today—it's free!