Κεφάλαιο 4

This crossword was created by aoth-net with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12       
Θ Ε Τ Ι Κ Η
 
Λ
  3
Α Χ
   
Σ Ρ
4  5     
Τ Ι Μ Η Σ Ο
    6 
Ι Ο Μ Ν
       
Κ Ν Ε Ο
  7             
Η Α Γ Ο Ρ Α Ι Α Σ
   
Δ Ω
8             
Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ Ν
9       
Δ Ε Ξ Ι Α
 
Τ
10               
Α Υ Ξ Α Ν Ε Τ Α Ι
 
Ι

ΟΡΙΝΟΝΤΙΑ

  1. Η καμπύλη προσφοράς (εκτός ειδικών περιπτώσεων) έχει κλίση (6)
  2. Η ελαστικότητα προσφοράς μετρά την αντίδραση του παραγωγού στις μεταβολές της (5)
  3. Ο αριθμός επιχειρήσεων είναι προσδιοριστικός παράγοντας της _________ καμπύλης προσφοράς. (8)
  4. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του _________ κόστους που βρίσκεται πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. (7)
  5. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα (5)
  6. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς, όταν αυξάνεται η τιμή του προϊόντος (ceteris paribus), η προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού (9)

ΚΑΘΕΤΑ

  1. Όταν ΕS>1,, η προσφορά είναι (8)
  2. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας προσφοράς είναι ο (6)
  3. Όταν η καμπύλη προσφοράς διέρχεται από την αρχή των αξόνων, η ελαστικότητα προσφοράς είναι ίση με τη (6)
  4. Όταν αυξηθεί η αμοιβή των εργαζομένων, η προσφορά του αγαθού (9)


This crossword puzzle was created by aoth-net with EclipseCrossword. Try it today—it's free!