Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Η ΚΠΔ της υποθετικής οικονομίας εκφράζεται από μια γραμμική συνάρτηση.

Ένας εκ των μεγίστων εφικτών συνδυασμών της οικονομίας (χ,y): (100,500). Αν για την παραγωγή  50 μονάδων χ θυσιάζονται 250 μονάδες y ζητείται :

  1. Η εξίσωση (τύπος) της ΚΠΔ.
  2. Να χαρακτηριστεί ο συνδυασμός, (χ,y): (20,850).
  3. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία της παραγωγική διαδικασίας του y και σε κάθε επίπεδο αυξηθεί η παραγωγή του y κατά 50%, να βρεθεί ο νέος τύπος της ΚΠΔ.
  4. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία της παραγωγική διαδικασίας του χ και σε κάθε επίπεδο αυξηθεί η παραγωγή του χ κατά 50%, να βρεθεί ο νέος τύπος της ΚΠΔ.

 

* το ερώτημα 4 δεν σχετίζεται με το ερώτημα 3.

 

Περισσότερα...

 

Έστω ότι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δίνεται από τον τύπο y=1000-2x.

  1. Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (x,y): (400,600) είναι εφικτός.
  2. Αν αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού χ από 250 σε 350 μονάδες, πόσες μονάδες του αγαθού y θα θυσιαστούν;
  3. Αν η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού y βελτιωθεί ώστε οι παραγόμενες ποσότητες του y αυξηθούν κατά 20%, να βρεθεί η μορφή της νέας καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.

 

Περισσότερα...

 

Δίνονται οι συναρτήσεις παραγωγής δυο αγαθών χ και y

 μιας οικονομίας QX=10LX και QY=40LY.

Όπου Qκαι  QY οι παραγόμενες ποσότητες των αγαθών x, y  αντίστοιχα και LX και LY ποσότητα εργασίας για την παραγωγή των αγαθών x, y  αντίστοιχα. Αν η οικονομία χρησιμοποιεί 10 εργαζόμενους. Οι παραγωγικές δυνατότητες της υποθετικής οικονομίας εκφράζονται από μια γραμμική συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

 

  1. Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.
  2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του x σε όρους του y και το κόστος ευκαιρίας του y σε όρους του x.
  3. Για να παραχθούν οι πρώτες 300 μονάδες του αγαθού y, πόσες μονάδες του αγαθού x πρέπει να θυσιαστούν;

 

Περισσότερα...