Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Ένας συνδυασμός επί της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ο (x,y): (500,100).

Αν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού x σε όρους του y είναι σταθερό και ίσο με 2, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του αγαθού y αν μειωθεί η παραγωγή του αγαθού x κατά 20%.

 

Περισσότερα...

 

Σε μια οικονομία που παράγει δυο αγαθά, το εναλλακτικό κόστος του Χ σε όρους του Υ είναι σταθερό (σε όλο το μήκος της ΚΠΔ) και ίσο με 5. Έστω ότι όταν παράγουμε 10 μονάδες του αγαθού χ, η μέγιστη παραγωγή του αγαθού y είναι 50 μονάδες. Να βρεθεί η εξίσωση της ΚΠΔ.

 

Περισσότερα...

Δίνονται οι συναρτήσεις παραγωγής δυο αγαθών χ και y μιας οικονομίας X=5LX και Y=10LY.
Όπου X  και  Y οι παραγόμενες ποσότητες των αγαθών x, y  αντίστοιχα και LX και LY ποσότητα εργασίας για την παραγωγή των αγαθών x, y  αντίστοιχα. Αν η οικονομία χρησιμοποιεί 20 εργαζόμενους. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας εκφράζονται από μια γραμμική ΚΠΔ.
 
1.    Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.
2.    Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (X,Y): (40,100) είναι εφικτός.
3.    Ποιος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων εργατών ώστε να παραχθεί ο παραπάνω συνδυασμός;
4.    Έστω ότι αλλάζει η τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας του αγαθού Υ και η νέα συνάρτηση παραγωγής γίνεται Y=20LY. Επίσης λόγω μετανάστευσης αυξάνεται η απασχόληση κατά 10 εργάτες. Να βρεθεί η νέα εξίσωση (οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας συνεχίζουν να εκφράζονται από μια γραμμική ΚΠΔ).

Περισσότερα...